قالب های دانشگاهی

به زودی قالب های دانشگاهی بیشتر را برای موسسات آموزشی عالی، موسسات علمی کاربردی و آموزشگاههای خصوصی ارائه خواهیم داد تا از این طریق با دانشجویانتان ارتباط نزدیک تری برقرار نمائید.