کوره پخت

سفارش پخت انواع ظروف سفالی و کتیبه پذیرفته می شود.
مجهز به کوره پخت ساخت استادکاران اصفهانی